ไวปุรินทะ ณ. “การจัดการความปวดหลังผ่าตัดในสถาบันบำราศนราดูร”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 1-10, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185400.