[1]
สังข์มาลา พ., “ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 125–136, ธ.ค. 2022.