[1]
jurairat chuangchaiya, “ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 94–105, ส.ค. 2021.