[1]
เดชคง เ. ., “ผลของโปรแกรมการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 14, ฉบับที่ 3, น. 134–145, ต.ค. 2020.