[1]
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จ., “การประเมินผลความครอบคลุมของการตรวจวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 172–181, ธ.ค. 2019.