[1]
เทพสุภา ศ., ศรียงค์ ม., และ หงษ์ยันตรชัย ฐ., “ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนากับจริยธรรมทางการพยาบาลของพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 1–9, ก.ย. 2019.