[1]
สมตน ป. และ สุธนนันท์ ว., “เปรียบเทียบผลการรักษาและการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนการรักษาด้วยยา Efavirenz เป็น Rilpivirine”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 105–111, ธ.ค. 2018.