[1]
แหลมจริง เ., เกิดสมบัติ พ., และ ใจคำ อ., “พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 70–80, ส.ค. 2018.