[1]
แหลมจริง เ., เกิดสมบัติ พ., และ ใจคำ อ., “โปรแกรมโภชนบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 22–31, เม.ย. 2018.