สังข์มาลา พ. (2022) “ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(3), น. 125–136. doi: 10.14456/jbidi.2022.18.