chuangchaiya, jurairat (2021) “ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 15(2), น. 94–105. doi: 10.14456/jbidi.2021.8.