สังข์มาลา พรรณนภา. 2022. “ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 16 (3):125-36. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.18.