chuangchaiya, jurairat. 2021. “ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 15 (2):94-105. https://doi.org/10.14456/jbidi.2021.8.