สนั่นเรืองศักดิ์ ศิริยุพา, ธีระรังสิกุล นฤมล, และ สารพัด พจนารถ. 2020. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 14 (3):146-57. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/240519.