เดชคง เทอดศักดิ์. 2020. “ผลของโปรแกรมการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 14 (3):134-45. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/230415.