เรือนสว่าง พรศิริ, ขันทอง เพ็ญพิมพ์, หาญณรงค์ ณัฐนันท์, กอสกุลศิริบูรณ์ ธัณฐภรณ์, และ เพิ่มผล อรุณรัตน์. 2019. “การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการดูแลแผลกดทับในสถาบันบำราศนราดูร”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 8 (3):1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215330.