เทียนทอง วราภรณ์, บุรภัทรวงศ์ สุนันทา, และ มโนสุทธิ วีรวัฒน์. 2019. “การพัฒนาเทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบปิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: สถาบันบำราศนราดูร”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 6 (1):1-16. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215313.