เทพสุภา ศิริมา, ศรียงค์ มุกดา, และ หงษ์ยันตรชัย ฐิรชัย. 2019. “ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนากับจริยธรรมทางการพยาบาลของพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 4 (2):1-9. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215113.