สมตน ปิยนุช, และ สุธนนันท์ วรภัทรา. 2018. “เปรียบเทียบผลการรักษาและการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนการรักษาด้วยยา Efavirenz เป็น Rilpivirine”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 12 (3):105-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185725.