แหลมจริง เกียรติศักดิ์, เกิดสมบัติ พิมพ์มาศ, และ ใจคำ อัมพิกา. 2018. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 12 (2):70-80. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185426.