แหลมจริง เกียรติศักดิ์, เกิดสมบัติ พิมพ์มาศ, และ ใจคำ อัมพิกา. 2018. “โปรแกรมโภชนบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 12 (1):22-31. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185403.