ไวปุรินทะ ณภัทร. 2018. “การจัดการความปวดหลังผ่าตัดในสถาบันบำราศนราดูร”. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 12 (1):1-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185400.