สังข์มาลา พ. ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 125–136, 2022. DOI: 10.14456/jbidi.2022.18. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/244134. Acesso em: 7 มิ.ย. 2023.