CHUANGCHAIYA, jurairat. ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 94–105, 2021. DOI: 10.14456/jbidi.2021.8. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/240687. Acesso em: 7 มิ.ย. 2023.