เดชคง เ. . ผลของโปรแกรมการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 134–145, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/230415. Acesso em: 7 มิ.ย. 2023.