รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จ. การประเมินผลความครอบคลุมของการตรวจวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 172–181, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/216615. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.