เรือนสว่าง พ.; ขันทอง เ.; หาญณรงค์ ณ.; กอสกุลศิริบูรณ์ ธ.; เพิ่มผล อ. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการดูแลแผลกดทับในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1–11, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215330. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.