เทียนทอง ว.; บุรภัทรวงศ์ ส.; มโนสุทธิ ว. การพัฒนาเทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบปิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: สถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–16, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215313. Acesso em: 1 มิ.ย. 2023.