เทพสุภา ศ.; ศรียงค์ ม.; หงษ์ยันตรชัย ฐ. ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนากับจริยธรรมทางการพยาบาลของพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1–9, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/215113. Acesso em: 1 มิ.ย. 2023.