สมตน ป.; สุธนนันท์ ว. เปรียบเทียบผลการรักษาและการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนการรักษาด้วยยา Efavirenz เป็น Rilpivirine. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 105–111, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185725. Acesso em: 14 เม.ย. 2024.