แหลมจริง เ.; เกิดสมบัติ พ.; ใจคำ อ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 70–80, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185426. Acesso em: 1 มิ.ย. 2023.