แหลมจริง เ.; เกิดสมบัติ พ.; ใจคำ อ. โปรแกรมโภชนบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 22–31, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185403. Acesso em: 1 มิ.ย. 2023.