ไวปุรินทะ ณ. การจัดการความปวดหลังผ่าตัดในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 1–10, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/185400. Acesso em: 1 มิ.ย. 2023.