สังข์มาลา พ. (2022). ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(3), 125–136. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.18