(1)
สังข์มาลา พ. ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2022, 16, 125-136.