(1)
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จ. การประเมินผลความครอบคลุมของการตรวจวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2019, 13, 172-181.