(1)
เทียนทอง ว.; บุรภัทรวงศ์ ส.; มโนสุทธิ ว. การพัฒนาเทคนิคการดูดเสมหะด้วยระบบปิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: สถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2019, 6, 1-16.