(1)
เทพสุภา ศ.; ศรียงค์ ม.; หงษ์ยันตรชัย ฐ. ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนากับจริยธรรมทางการพยาบาลของพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2019, 4, 1-9.