(1)
สมตน ป.; สุธนนันท์ ว. เปรียบเทียบผลการรักษาและการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนการรักษาด้วยยา Efavirenz เป็น Rilpivirine. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2018, 12, 105-111.