(1)
แหลมจริง เ.; เกิดสมบัติ พ.; ใจคำ อ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2018, 12, 70-80.