(1)
แหลมจริง เ.; เกิดสมบัติ พ.; ใจคำ อ. โปรแกรมโภชนบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี. วารสารสถาบันบำราศนราดูร 2018, 12, 22-31.