[1]
สังข์มาลา พ. 2022. ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประเด็นทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 16, 3 (ธ.ค. 2022), 125–136. DOI:https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.18.