[1]
chuangchaiya, jurairat 2021. ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 15, 2 (ส.ค. 2021), 94–105. DOI:https://doi.org/10.14456/jbidi.2021.8.