[1]
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จ. 2019. การประเมินผลความครอบคลุมของการตรวจวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 13, 3 (ธ.ค. 2019), 172–181.