[1]
เทพสุภา ศ., ศรียงค์ ม. และ หงษ์ยันตรชัย ฐ. 2019. ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนากับจริยธรรมทางการพยาบาลของพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 4, 2 (ก.ย. 2019), 1–9.