กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการใช้มาตรการ VAP Bundle อย่างเข้มข้น เพื่อลดอัตราการเกิดVAP ในหอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ และหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล