Return to Article Details การศึกษานำร่องผลของการให้โปรแกรมส่งเสริมการทำงานสมองต่อการทำงานสมองและสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังระดับความรุนแรงปานกลางถึงหนัก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy