Return to Article Details ความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต Stroke Impact Scale (SIS) 3.0 ฉบับภาษาไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy