Return to Article Details ค่าความน่าเชื่อถือของการวัดค่าตัวแปรการเดินในเด็กปกติอายุ 7 ถึง 11 ปี ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเดิน TailGait Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy