กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของภาวะพหุสัณฐานของยีน CASR rs1042636 ใน ผู้ป่วยชาวไทยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF